OPNL ziet sociale spanningen

Energietransitie en bestaanszekerheid

De energierekening heeft een grote impact op de bestaanszekerheid van burgers. Vooral lagere en middeninkomens zagen de laatste jaren een relatief hoge stijging van energieprijzen in relatie tot hun inkomen. Hogere inkomens werden daardoor doorgaans minder hard getroffen.
Reden genoeg voor het Wetenschappelijk Bureau van OPNL (Onafhankelijke Politiek Nederland) om een wetenschappelijk onderzoek te laten uitvoeren. Het onderzoek is in de eerste maanden van 2024 uitgevoerd door bureau ECHT. Het doel was om inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij het betaalbaar houden van energie voor de burgers.

Prijsstijgingen
De hogere energierekeningen van de laatste jaren zijn niet per definitie het gevolg van de energietransitie, maar ook van geopolitieke factoren zoals de oorlog in Oekraïne. Daarnaast leidt de sluiting van het Groningen gasveld tot meer onzekerheden over de beschikbaarheid van (relatief goedkope) energie.

Het is belangrijk om aandacht te houden voor de betaalbaarheid voor de burger. Dat ligt deels bij de burger zelf (gedragsverandering), maar zeker ook bij de overheid, die door beleid kan zorgen dat de lasten evenwichtig door de hele samenleving heen worden gedragen. 

Energiecoaches
Het beleid moet rekening houden met de mogelijke impact van de energietransitie op energiearmoede, zodat de bestaanszekerheid van alle burgers behouden blijft. 

Het isoleren van huizen is slechts een deel van de oplossing; we moeten ook streven naar gedragsverandering om energie te besparen. Een effectieve aanpak vraagt niet alleen technische maatregelen, maar ook de inzet van energiecoaches. Deze professionals adviseren huishoudens over efficiënt energiegebruik en het gebruik van energie­besparende apparaten, waardoor we gezamenlijk een significante impact kunnen hebben op onze energieconsumptie.

Burgerinitiatieven en energiecoöperaties door burgers kunnen een essentiële rol spelen in het realiseren van de energietransitie. Door actief eigenaarschap en inspraak neemt het draagvlak onder burgers voor de opwekking van hernieuwbare energie toe. Het is bewezen dat mensen eerder geneigd zijn lokale energieprojecten te ondersteunen, zoals windmolens of zonneparken, wanneer zij zelf eigenaar zijn en financieel profiteren.

Holistische aanpak
De energietransitie brengt onvermijdelijk enorme overgangskosten met zich mee, geschat op 1% tot 1,5% van het wereldwijde BBP. Maar niets doen kost op de lange termijn veel meer.

Het onderzoek van ECHT laat zien dat een holistische benadering van de energietransitie nodig is.  Sociale en economische aspecten worden meegenomen in het streven naar een toekomst waarin energie betaalbaar, duurzaam en inclusief is voor alle burgers van Nederland.

Alternatieven
Het onderzoek wijst op nieuwe manieren voor een betere verhouding tussen de energietransitie en de bestaanszekerheid van de lage- en midden inkomens.

De analyse van de energietransitie en haar impact op de bestaanszekerheid van huishoudens in Nederland wijst op een aantal cruciale aspecten die aandacht behoeven. Ten eerste de complexiteit van het evenwicht tussen betaalbaarheid en duurzaamheid in het energiebeleid, vooral met betrekking tot betaalbaarheid van de toekomstige energierekening.

Bovendien biedt de energietransitie kansen om energiearmoede te verminderen, maar dit vereist een eerlijke en inclusieve aanpak waarbij de behoeften van alle huishoudens worden erkend en aangepakt. 

Dit impliceert een nauwe samenwerking tussen overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven om een duurzaam en rechtvaardig energiesysteem te realiseren dat voor iedereen toegankelijk is.

Al met al benadrukt deze analyse de noodzaak van een holistische benadering van de energietransitie, waarbij zowel de sociale als de economische aspecten worden meegenomen om te streven naar een toekomst waarin energie betaalbaar, duurzaam en inclusief is voor alle burgers van Nederland. 

Platformstructuur
OPNL is een platform van onafhankelijke provinciale partijen. Binnen het platform wordt nauw samengewerkt en leert men van elkaar. De provinciale partijen op hun beurt werken ook als platform in hun provincie, waarbij de eigen identiteit van de lokale en regionale partijen voorop staat. Er wordt gewerkt vanuit het principe “Van Onderop!”

Het platform van onafhankelijke provinciale partijen OPNL bestaat uit de volgende zelfstandige leden; 
Lokaal Brabant, Fryske Nasjonale Partij, Lokaal-Limburg, Groninger Belang, Partij voor Zeeland, Provinciaal Belang Friesland, Sterk Lokaal Drenthe, Sterk Lokaal Flevoland, Onafhankelijke Politiek Noord-Holland, Onafhankelijke Politiek Zuid-Holland, Lokale Partijen Gelderland en U26 gemeenten (Utrecht).

ABONNEER JE NU!

OPNL WB BOEKENREEKS

Opvallende reeks boeken voor onafhankelijke politici in Nederland

INFORMATIE