ANBI / Doneer

Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) heeft een ANBI-erkenning. Uw donatie is na toekenning fiscaal aftrekbaar.  Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. De belastingdienst bepaald of iemand een ANBI instelling is of niet.

OPNL 

Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) is een platform van onafhankelijke politiek in Nederland. 

ANBI gegevens

Organisatie
Onafhankelijke Politiek Nederland

RSIN / fiscaal(identificatie) nr.
8078 87 110

Corr. adres
Ruysdaellaan 34, 6165 TZ Geleen

Secretaris
06-41 20 36 04 / info@opnl.nl

KvK
17112619

IBAN
NL57 RABO 0120 3901 91

Beleid en strategie

Een aantal provinciale onafhankelijke partijen heeft in 1999 een nieuwe partij opgericht met als doel om naast een stem in de diverse provincies ook een stem in de Eerste Kamer te verkrijgen. Men wilde via een landelijk platform de onafhankelijke politiek een landelijke stem te geven. Kenmerkend daarbij is dat alle aangesloten leden hun eigen identiteit behouden.

Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) heeft een aanvraag voor een ANBI-erkenning ingediend. Uw donatie is na toekenning fiscaal aftrekbaar. Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. 

De belastingdienst bepaalt of de organisatie een ANBI instelling is of niet. De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is in het kader van de belastingheffing in Koninkrijk der Nederlanden gedefinieerd in artikel 2 lid 3 en 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen:
Een algemeen nut beogende instelling is: een instelling – niet zijnde een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden uitgegeven – die:

  • uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt;
    voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden;
    gevestigd is in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat, en door de daartoe bevoegde inspecteur als zodanig is aangemerkt;
  • een niet in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat gevestigde, door Onze Minister als zodanig aangemerkte instelling indien en zolang zij voldoet aan de door hem te stellen voorwaarden.
  • Publiekrechtelijke lichamen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn algemeen nut beogende instellingen. 

Doelstelling OPNL

De centrale doelstelling is dat de OPNL platformleden voldoende worden ondersteund, zodat het aantal senatoren zodanig kan worden vergroot dat van reële politieke invloed sprake is op alle niveaus.
Het uiteindelijke doel is om van OPNL de autoriteit en spreekbuis te maken van de onafhankelijke politiek en pleitbezorger voor de invoering van een regionaal kiesstelsel / volksvertegenwoordiging.
“Een OPNL” is het uitgangspunt dat aangeeft dat er slechts één platform voor de onafhankelijke politiek bestaat. Elk deel van OPNL is gericht op het versterken van het geheel.
“Politiek van Onderop!”, dicht bij de burger.

Missie OPNL

Onafhankelijke Politiek Nederland wil alle onafhankelijke lokale partijen in Nederland vertegenwoordigen, waarbij aangesloten leden hun eigen identiteit behouden zowel lokaal als regionaal. 

Ook zetten wij ons in bij het ministerie BZK om een eerlijk en gelijkwaardig speelveld te creëren via de Wet financiering politieke partijen.

Inzet bij de inbreng van OPNL in het wetgevende proces is dat op grond van het subsidiariteit en nabijheidsprincipe besluiten zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen. Een reflectie over de inrichting van de Nederlandse Staat is daarbij op zijn plaats. 

Visie

Onafhankelijke Politiek Nederland brengt de huiskamers van Nederland naar Den Haag. Dat doen we met inzet van alle regionaal aangesloten partijen die politiek van onderop bedrijven. Op deze manier voorzien wij Den Haag van relevante informatie die meegenomen kan worden bij de totstandkoming van beleid, wetten en regelingen. “Politiek van Onderop!” dus.

Kernwaarden

Democratie
OPNL is van mening dat de macht over de overheid aan het volk toebehoort. Mensen moeten zoveel mogelijk worden betrokken bij het openbaar bestuur zeker bij besluiten die grote impact hebben op hun leefomgeving of veiligheid.

Regionalisme
Onafhankelijke politiek wordt niet vanuit Den Haag aangestuurd maar andersom. Onze inwoners sturen, via hun lokale partijen, de gekozen bestuurders op regionaal en landelijk niveau aan. “Politiek van Onderop!”

Cultuur
Taal en cultuur dragen sterk bij aan de identiteit en daarmee aan het welzijn van mensen. Dit is de basis voor de onafhankelijke politiek.

Duurzaamheid
OPNL wenst een duurzame planeet na te laten aan onze kinderen. Het continue zoeken naar een goed evenwicht tussen behouden en consumeren is onze insteek.

Inclusiviteit
Niet iedereen is hetzelfde, maar iedereen telt mee en we laten niemand aan de kant staan! Respect en begrip zijn de hoekstenen van solidariteit. Solidariteit is het begin van inclusiviteit.

Integriteit & bestuur
OPNL eist een integer bestuur in alle bestuurslagen, een bestuur dat een verantwoord en transparant (financieel) beleid uitvoert.

Menselijke Maat
Politiek is er voor de burgers en niet andersom. Dus moet de politiek ook willen luisteren naar de inwoners. Burgers moeten gehoord worden. Via internetpanels en digitale raadplegingen komt de huiskamer weer aan bod. Regels moeten niet te ingewikkeld en vooral goed uitvoerbaar zijn.

Bestuur

Sybren Singelsma – Voorzitter
Walter Lennertz – Secretaris / Vicevoorzitter
Mark Faasse – Penningmeester
Amrut Sijbolts – Bestuurslid
John Uffels – Voorzitter WB
Herre Hof – Bestuurslid
Roel Velstra – Bestuurslid
Joost van Huijgevoort – Bestuurslid
Roy Luca – Bestuurslid

Beloningsbeleid 

OPNL werkt alleen met vrijwilligers met maximale vrijwilligersvergoeding danwel kilometervergoeding.

Uitgangspunten 

Binnen OPNL ontvangen de bestuursleden en afgevaardigden geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. Wel ontvangt iedereen een km-vergoeding per bijeenkomst, ongeacht de wijze van reizen. 
Voor bestuursleden wordt een km vergoeding van € 0,53 gehanteerd. 
Voor overige leden (afgevaardigden, leden steunfractie, leden werkgroepen) wordt een vergoeding van € 0,29 gehanteerd.

Het bestuur heeft een overzicht gemaakt van de km-vergoedingen waar iedereen recht op heeft. Dit overzicht wordt steeds gehanteerd.

Financieel beleid 

OPNL ontvangt jaarlijks een subsidie via het Ministerie van BZK in het kader van de Wet financiering politieke partijen. In grote lijnen ontvangt OPNL een bedrag van € 385.000,00. Hiervan is € 140.000,00 geoormerkt voor het Wetenschappelijk Bureau OPNL. Hiermee worden de wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd (€ 56.000,00), het blad Locomotie geproduceerd (€ 48.000,00). De rest (€ 36.000,00) wordt gebruikt voor overheadkosten zoals accountant, ondersteuning, communicatie en bestuurskosten.
Het budget voor OPNL (€ 385.000,00 minus WB € 140.000,00 = € 245.000,00) wordt grotendeels ingezet voor activiteiten en projecten door de leden € 111.000,00, Daarnaast wordt ongeveer € 90.000 besteed aan RTV spot, communicatie en de ontwikkeling van de aangesloten partijen c.q. het uitbreiden van het aantal leden. Het restant van € 44.000,00 wordt gebruikt voor overheadkosten zoals accountant, ondersteuning en bestuurskosten. De subsidie wordt jaarlijks afgerekend.
Omdat OPNL vrijwel uitsluitend afhankelijk is van de subsidie kan er binnen de kaders van het subsidiebeleid van de overheid niet gereserveerd worden.

Activiteiten 

De activiteiten die door de leden van het OPNL platform worden uitgevoerd worden gecommuniceerd via deze website, zie “Senator” en “Nieuws” , via het blad Locomotie en via sociale media.

De recente activiteiten zijn te vinden op onze site, waarop ook de recente nummers van Locomotie zijn te lezen via een handig bladersysteem. OPNL (als OSF) heeft in 1999 voor het eerst meegedaan aan de verkiezingen voor de Eerste Kamer en heeft direct een zetel vergaard. Ook nu nog is OPNL met een Senator in de Eerste Kamer vertegenwoordigd.

Help de Onafhankelijke Politiek!

Bent u er ook van overtuigd dat politiek van onderop, de burger beslist, het meest democratisch is? Help dan mee om de onafhankelijke politiek nog sterker te maken.

U kunt een overboeking doen naar bankrekening NL57 RABO 0120 3901 91 t.n.v. OPNL o.v.v. Donatie