ANBI / Doneer

Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) heeft een ANBI-erkenning. Uw donatie is na toekenning fiscaal aftrekbaar.  Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. De belastingdienst bepaald of iemand een ANBI instelling is of niet.

OPNL 

Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) is een platform van onafhankelijke politiek in Nederland. 

ANBI gegevens

Organisatie
Onafhankelijke Politiek Nederland

RSIN / fiscaal(identificatie) nr.
8078 87 110

Corr. adres
Ruysdaellaan 34, 6165 TZ Geleen

Secretaris
06-41 20 36 04 / info@opnl.nl

KvK
17112619

IBAN
NL57 RABO 0120 3901 91

Beleid en strategie

Een aantal provinciale onafhankelijke partijen heeft in 1999 een nieuwe partij opgericht met als doel om naast een stem in de diverse provincies ook een stem in de Eerste Kamer te verkrijgen. Men wilde via een landelijk platform de onafhankelijke politiek een landelijke stem te geven. Kenmerkend daarbij is dat alle aangesloten leden hun eigen identiteit behouden.
Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) heeft een aanvraag voor een ANBI-erkenning ingediend. Uw donatie is na toekenning fiscaal aftrekbaar. 
Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. 
De belastingdienst bepaald of iemand een ANBI instelling is of niet. De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is in het kader van de belastingheffing in Koninkrijk der Nederlanden gedefinieerd in artikel 2 lid 3 en 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen:
Een algemeen nut beogende instelling is: een instelling – niet zijnde een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden uitgegeven – die:
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt;
voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden;
gevestigd is in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat, en door de daartoe bevoegde inspecteur als zodanig is aangemerkt;
een niet in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat gevestigde, door Onze Minister als zodanig aangemerkte instelling indien en zolang zij voldoet aan de door hem te stellen voorwaarden.
Publiekrechtelijke lichamen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn algemeen nut beogende instellingen. 

Doelstelling OPNL

Het versterken en verbinden van de onafhankelijke politiek in Nederland. Door het faciliteren van de lokale partijen via de bij het OPNL platform aangesloten onafhankelijke provinciale partijen.
De taak in de Eerste Kamer op onafhankelijke wijze vervullen en ondersteunen.
Het scheppen van betere voorwaarden voor het functioneren van de onafhankelijke provinciale partijen.
Het doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
Democratisering van de politieke cultuur en structuur, het uitdragen van de gedachte dat het besturen van gemeenten en provincies geschiedt door onafhankelijke lokale en regionale politieke groeperingen (en niet door afdelingen van landelijke politieke partijen).

Missie OPNL

OPNL geeft haar leden de kans om zich te ontwikkelen op politiek gebied en ontwikkelt daardoor ook zelf. 
De basis om onze doelstellingen te bereiken heeft een sterke financiële component. Daarom is het van levensbelang om minimaal met 1 zetel in de Eerste Kamer vertegenwoordigd te blijven. De financiële middelen die hieruit voortvloeien, vormen de basis voor alle activiteiten.
Het bestuur kiest er dus voor om de eerste prioriteit te leggen bij een versterking van de provinciale partijen om daardoor bij de volgende verkiezingen ruimer dan nu in de Provinciale Staten vertegenwoordigd te zijn.

Strategie

OPNL is een platform van onafhankelijke provinciale partijen. De leden behouden hun eigen identiteit. Binnen het platform wordt samengewerkt en leert men van elkaar. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten.
De provinciale partijen op hun beurt werken ook als platform in hun provincie, waarbij de eigen identiteit van de lokale en regionale partijen voorop staat.

Regionalisme 

De OPNL Senator in de Eerste Kamer wordt gevoed door de provinciale partijen. Alle besluiten worden genomen vanuit de ‘Regionalisme’; leg de besluitvorming zo veel mogelijk bij de laagste bestuurslaag, dicht bij de burgers. Alleen de zaken die landelijk geregeld moeten worden blijven in Den Haag. De stem van de onafhankelijke politiek in Den Haag laten horen, de gedachten rondom Regionalisme uitdragen. Niet alleen in de Eerste, maar ook in de Tweede Kamer.

Van onder op 

De gemeentelijke partijen hebben direct toegang tot een provinciale partij. De provinciale partijen hebben direct toegang tot de Senator / Den Haag. Onafhankelijke politiek op basis van gelijkwaardigheid volgens drie kernwaarden;
Voortdurend op zoek naar kleinschaligheid en de menselijke maat.
Met elkaar samenwerken zonder aantasting van de eigen identiteit. Maar ook samen optrekken als één partij (Eenheid in verscheidenheid).

Bestuur

Sybren Singelsma – Voorzitter
Walter Lennertz – Secretaris / Vicevoorzitter
Mark Faasse – Penningmeester
Amrut Sijbolts – Bestuurslid
John Uffels – Voorzitter WB
Ed Goossens – Bestuurslid
Herre Hof – Bestuurslid
Roel Velstra – Bestuurslid
Joost van Huijgevoort – Bestuurslid

Beloningsbeleid 

OPNL werkt alleen met vrijwilligers met maximale vrijwilligersvergoeding danwel kilometervergoeding.

Uitgangspunten 

Binnen OPNL ontvangen de bestuursleden en afgevaardigden geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. Wel ontvangt iedereen een km-vergoeding per bijeenkomst, ongeacht de wijze van reizen. 
Voor bestuursleden wordt een km vergoeding van € 0,53 gehanteerd. 
Voor overige leden (afgevaardigden, leden steunfractie, leden werkgroepen) wordt een vergoeding van € 0,29 gehanteerd.

Het bestuur heeft een overzicht gemaakt van de km-vergoedingen waar iedereen recht op heeft. Dit overzicht wordt steeds gehanteerd.

Financieel beleid 

OPNL ontvangt jaarlijks een subsidie via het Ministerie van BZK in het kader van de Wet financiering politieke partijen. In grote lijnen ontvangt OPNL een bedrag van € 385.000,00. Hiervan is € 140.000,00 geoormerkt voor het Wetenschappelijk Bureau OPNL. Hiermee worden de wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd (€ 56.000,00), het blad Locomotie geproduceerd (€ 48.000,00). De rest (€ 36.000,00) wordt gebruikt voor overheadkosten zoals accountant, ondersteuning, communicatie en bestuurskosten.
Het budget voor OPNL (€ 385.000,00 minus WB € 140.000,00 = € 245.000,00) wordt grotendeels ingezet voor activiteiten en projecten door de leden € 111.000,00, Daarnaast wordt ongeveer € 90.000 besteed aan RTV spot, communicatie en de ontwikkeling van de aangesloten partijen c.q. het uitbreiden van het aantal leden. Het restant van € 44.000,00 wordt gebruikt voor overheadkosten zoals accountant, ondersteuning en bestuurskosten. De subsidie wordt jaarlijks afgerekend.
Omdat OPNL vrijwel uitsluitend afhankelijk is van de subsidie kan er binnen de kaders van het subsidiebeleid van de overheid niet gereserveerd worden.

Activiteiten 

De activiteiten die door de leden van het OPNL platform worden uitgevoerd worden gecommuniceerd via deze website, zie “Senator” en “Nieuws” , via het blad Locomotie en via sociale media.

De recente activiteiten zijn te vinden op onze site, waarop ook de recente nummers van Locomotie zijn te lezen via een handig bladersysteem. OPNL (als OSF) heeft in 1999 voor het eerst meegedaan aan de verkiezingen voor de Eerste Kamer en heeft direct een zetel vergaard. Ook nu nog is OPNL met een Senator in de Eerste Kamer vertegenwoordigd.

Help de Onafhankelijke Politiek!

Bent u er ook van overtuigd dat politiek van onderop, de burger beslist, het meest democratisch is? Help dan mee om de onafhankelijke politiek nog sterker te maken.

U kunt een overboeking doen naar bankrekening NL57 RABO 0120 3901 91 t.n.v. OPNL o.v.v. Donatie