Boekenreeks Energietransitie

De nieuwste loot aan de groeiende boom met de naam OSF WB Boekenreeks is gereed. Een cassette met vier boeken die allemaal te maken hebben met de energietransitie.

De boeken zijn bij uitstek geschikt voor raadsleden en statenleden die zich willen verdiepen in de belangrijke politieke discussie over de energietransitie. Een discussie die steeds vaker en op steeds meer niveaus afspeelt.

De boeken gaan ieder in op een specifiek aspect zoals windenergie, zonne-energie en waterstof. Het vierde boek in deze miniserie is gewijd aan de nieuwe omgevingswet en dan ook weer met een link naar de energietransitie. Alle boeken zijn gebaseerd op onderzoeken door ECHT, een transitiebureau dat kennis, ervaring, vaardigheden en netwerken inzet voor onder anderen overheden als het gaat om de energietransitie.

Door het gebruik van fossiele brandstoffen voor de opwek van energie stoten we broeikasgassen zoals CO2 uit. In het nationaal Klimaatakkoord is het doel gesteld om in 2030 de uitstoot van CO2 met minimaal 49% te reduceren ten opzichte van 1990. 

Windenergie is naast andere hernieuwbare energiebronnen, een belangrijke pijler in het opwekken van duurzame energie. In de Nederlandse historie wordt er al lange tijd gebruik gemaakt van energie opgewekt door kleinere windmolens, zoals de poldermolens en weidemolens. In de loop der jaren hebben windmolens zich ontwikkeld in moderne windturbines tot hoger dan 100 meter. 
Windturbines zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse landschap en om de leefomgeving van zowel bewoners als natuur in acht te nemen zijn wettelijke regels en kaders opgesteld. Veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde bij plaatsing van windturbines, waar aantoonbaar aan moet worden voldaan. On-shore wind is een veelbelovende manier van energieopwekking, maar grootschalige implementatie heeft specifieke uitdagingen op het gebied van beleid, techniek en sociale integratie. 

Energie van de zon, ook wel zonne-energie, is naast andere hernieuwbare energiebronnen, een belangrijke pijler in het opwekken van duurzame energie. In de Nederlandse omgeving en landschappen wordt er al lange tijd gebruik gemaakt van energie opgewekt door de zon in de vorm van elektriciteit door zonnepanelen. Energieopwekking door de zon en zonnepanelen zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse landschap. Ook komt opwekking van energie door de zon steeds dichterbij de burger. In de loop der jaren hebben ook steeds meer huishoudens zonnepanelen op hun woningen geplaatst. Zonnepanelen bieden een veelbelovende manier van energieopwekking, maar grootschalige implementatie heeft specifieke uitdagingen op het gebied van beleid, techniek en sociale integratie.

In het dagelijks leven staat waterstof bekend als alternatieve brandstof voor mobile voertuigen. Waterstof is een energiedrager, daar zon en wind energiebronnen zijn. Energie wordt dus opgeslagen in waterstof. 
Het opwerkpatroon van duurzame energie is niet altijd gelijk aan het energieverbruik in Nederland. Een overschot aan energie kan worden opgeslagen in waterstof en worden benut in tijden wanneer de energievraag te hoog is in relatie tot het energieaanbod. Om (groene) waterstof op grote schaal te kunnen benutten als energiedrager is een infrastructuur voor opwek, transport en distributie nodig wat uitdagingen op bijvoorbeeld het gebied van productiekosten en infrastructuur met zich mee brengt. Waterstof is een veelbelovend wijze om grootschalig duurzame energie op te slaan en te gebruiken wat bijdraagt aan de doelstelling gesteld in het nationaal Klimaatakkoord.

Het omgevingsrecht bevat de regels voor de ontwikkeling en het beheer van onze omgeving. Gaandeweg, beginnende in 1810 met de Mijnwet, is het omgevingsrecht uitgegroeid tot een divers en complex geheel van wettelijke kaders. De bestaande wetgeving is niet meer in overeenstemming met de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Daarbij is er een ruimtelijke opgave om de doelstellingen te behalen in het nationaal Klimaatakkoord om in 2030 de uitstoot van CO2 met minimaal 49% te reduceren ten opzichte van 1990. De Omgevingswet zal zich meer richten op duurzame ontwikkeling en daarbij rekening houden met regionale verschillen, maatwerk in concrete projecten en het belang van vroegtijdige betrokkenheid van stakeholders bij projectbesluitvorming. In de Omgevingswet is er meer decentrale ruimte om eigen beleidskeuzes te maken, er wordt dus meer verwacht van decentrale overheden. De Omgevingswet heeft veel te bieden maar de implementatie is cruciaal in een vloeiende overgang en gebruik van de nieuwe wet. 

Leden van het OSF platform, bestaande uit provinciale en lokale politici en bestuurders van onafhankelijke politieke partijen, kunnen de boeken gratis aanvragen via het bestuur van hun provinciale platform. 

Meer informatie? Mail naar info@osf.nl