Aardverschuiving verwacht in de lokale politiek

Landelijke partijen zakken nog verder weg in gemeenten

“Ze maken er in Den Haag een rommeltje van, zadelen de gemeenten op met enorme financiële problemen en menen met bliksembezoekjes van landelijke kopstukken goede sier te maken en met deze truc de lokale verkiezingen te kunnen kapen. Die truc gaat deze keer niet op.” 
“Die kopstukken weten niets van de lokale situatie, confronteren gemeenten met bezuiniging op bezuiniging en hun lokale afdelingen verwoorden slechts het landelijke gedachtengoed in de gemeenteraden. Geen enkele reden dus voor lokale kiezers om ‘landelijk’ te stemmen.”

“Wij gaan er een enorme stoot stemmen bij krijgen en dat terwijl wij nu al de grootste politieke stroming in Nederland zijn.” Aan het woord is Senator Ton Raven, zelf jarenlang raadslid en wethouder. 
“Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen stemde zo’n 30% van de kiezers op een onafhankelijke, lokale kandidaat. Dat stemgedrag heeft zich vervolgens ook vertaald in een groot aantal lokale wethouders en inmiddels worden ook de eerste onafhankelijke burgemeester benoemd”.

Zaterdag 4 december vindt de digitale aftrap van de gemeenteraads-verkiezingen voor de onafhankelijke politiek in Nederland plaats. Liever waren de lokale politici uit alle windstreken bijeen gekomen op het Binnenhof, maar dat zit er nu even niet in.

Tegelijkertijd worden de nieuwe naam en het logo “Onafhankelijke Politiek Nederland” (OPNL) onthuld. Tot nu toe werkten de onafhankelijken sinds 1995 samen onder de naam Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF).

Platform
Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) is een landelijk platform waar provinciale partijen bij zijn aangesloten. Op hun beurt beheren die partijen een provinciaal platform voor onafhankelijk lokale gemeentelijke partijen. Samen vormen zij een groot netwerk van onafhankelijke politici. Alle partijen behouden hun eigen identiteit en naam, werken samen, zorgen voor opleidingen en wisselen kennis en ervaring uit. Het belangrijkste is echter dat OPNL letterlijk van onderop werkt. De Senator in de Eerste Kamer wordt gevoed door de provinciale en gemeentelijke politici. Die laatste zijn daarbij het belangrijkst, omdat zij het dichtst bij de inwoners staan. Daarom noemt de OPNL de lokale politici ook wel Lokale Helden.

Dat is dus een hele andere opzet dan de landelijke partijen met lokale afdelingen met centrale aansturing. 

Het platform van onafhankelijke provinciale partijen OPNL bestaat uit de volgende zelfstandige leden; 
Fryske Nasjonale Partij, Lokaal-Limburg, Lokaal Brabant, Groninger Belang, Partij voor Zeeland, Sterk Lokaal Drenthe, Onafhankelijke Politiek Noord-Holland, Provinciaal Belang Friesland, Lokale Partijen Gelderland, U26 gemeenten (Utrecht) en Sterk Lokaal Flevoland.

Lokale Helden
Ton Raven; “OPNL laat het campagnevoeren voor de gemeenteraden over aan de lokale partijen en hun kandidaten in de gemeenten in heel het land. Geen landelijke sturing maar maatwerk per gemeente. Dat maakt de lokale partijen sterker dan afdelingen van landelijke partijen met hun centrale sturing. Gemeentelijke lokale politiek, gemaakt door bekende lokale mensen met kwaliteit en kennis van de situatie is hét kenmerk van de onafhankelijke partijen. Landelijke kopstukken zonder lokale binding vertroebelen dat beeld en zetten de plaatselijke politici onterecht in de schaduw terwijl die lokale helden wel 4 jaar het werk moeten gaan doen.”

“OPNL en de provinciale platforms ondersteunen de lokale politici in hun campagnes. Elke lokale partij die bij OPNL is aangesloten behoud de eigen identiteit. Wij werken op basis van vertrouwen en met de wil om van elkaar te leren en elkaar sterker te maken. Een bewezen concept dat in de loop van de jaren tot het grote succes van de onafhankelijke lokale partijen heeft geleid..”

Gelijk speelveld
Een van de zaken waar OPNL zich de komende tijd voor wil inzetten in een eerlijke verdeling van de beschikbare financiële middelen over alle politici. In de Eerste en Tweede Kamer, maar ook in de provincies en in de gemeenten.

“Helaas is er een groot verschil in financiering met de politici van de landelijke partijen. Die krijgen namelijk financiële ondersteuning via de wet financiering politieke partijen.”

“Het is niet meer dan logisch dat de lokale politici een gelijk speelveld eisen door de financiële ondersteuning ook te geven aan alle politici in de gemeenteraden. Alleen zo ontstaat een gelijk speelveld. Naast de Onafhankelijke Politiek Nederland steunen ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kennispunt Lokale Politieke Partijen deze eis.”, aldus de OSF Senator.

Kies Lokaal
De komende maanden voeren de bij OPNL aangesloten gemeentelijke partijen campagne onder hun eigen naam. Daarnaast voeren zij gezamenlijk campagne met de kreet “Kies Lokaal”, via bussen, op abri’s in weekbladen door het hele land.
OPNL ondersteund op deze wijze de aangesloten partijen in hun streven om zich politiek in te kunnen zetten voor de lokale bevolking.

OPNL staat voor Onafhankelijke Politiek Nederland. Dat is politiek waarbij onafhankelijke kandidaten hun eigen standpunt innemen. Zonder gehouden te zijn aan knellende fractiediscipline en andere belangen, en ongeacht de plek waar je in Nederland woont. 

De gewone inwoner van Nederland heeft weinig op met de Haagse kaasstolp, zoals het wereldje van politici, ambtenaren en lobbyisten in Den Haag wordt genoemd. OPNL staat voor onafhankelijke politiek, dicht bij de burger. Faire politiek van onderop. Daarin zijn de gemeenteraadsleden binnen OPNL dus van groot belang. 

OPNL kiest voor de Kracht van de Regio (Regionalisme), voor kleinschaligheid en betrokkenheid. De Menselijke Maat is de norm. Bij OPNL doet iedereen mee (Inclusiviteit). We zijn solidair met elkaar, ongeacht of je in het noorden, midden of zuiden van Nederland woont. Solidariteit kent geen (provincie)grenzen.

De boegbeelden van OPNL, van senatoren tot lokale helden, benadrukken overal en keer op keer waaróm OPNL ‘anders’ is. Dat OPNL, politiek gezien, dichter dan wie ook bij de kiezers staat. De mensen van OPNL wonen namelijk zelf in de regio, de stad of het dorp waar ook de ‘gewone burger’ woont. Daardoor is OPNL niet gewoon maar juist bijzonder.

De onafhankelijke provinciale en lokale partijen kenmerken zich als ambitieus en dynamisch. Ze tonen lef en verwoorden een onafhankelijk geluid, vanuit de belangen van de kiezers in de regio.

Alle standpunten worden bij OPNL in gezamenlijkheid op de werkvloer bedacht, níét van bovenaf, maar van onderop.